e-SOD®

System elektronicznego obiegu dokumentów e-SOD® zapewnia spójny, płynny obieg dokumentów kancelaryjnych, wspomaga zarządzanie obiegiem spraw i związanej z nimi korespondencji (pism, dokumentów, notatek), umożliwia obsługę dokumentów nadsyłanych w postaci papierowej oraz elektronicznej, przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa przechowywanych danych. System oparty jest o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i wykorzystuje mechanizmy automatycznego przepływu pism (work flow).

Elektroniczna obsługa dokumentów pozwala na znaczne skrócenie czasu oczekiwania interesantów na rozpatrzenie spraw, a pracownikom ułatwia obsługę wszelkiego rodzaju przesyłek/pism instytucji, zapewnia szybki i łatwy dostęp do informacji związanych z każdym pismem:

  • kiedy wpłynęło?
  • na jakim etapie załatwiania aktualnie się znajduje?
  • czego dotyczy, kto jest odpowiedzialny za załatwienie związanej z nim sprawy?

Usprawnia także organizację pracy w Instytucji:

  • rozdzielanie zadań pomiędzy poszczególnych pracowników,
  • definiowanie ich obowiązków,
  • tworzenie różnego rodzaju raportów, zestawień oraz archiwizowanie dokumentów.

System e-SOD® jest elektronicznym odzwierciedleniem pracy Instytucji zgodnie z procedurami opisanymi w Instrukcji Kancelaryjnej, KPA, ustawach i uchwałach prawnych i administracyjnych określających zasady informatyzacji działalności jednostek administracji publicznej.

e-SOD® może zostać zintegrowany z systemami zewnętrznymi – aplikacjami dziedzinowymi, Cyfrowym Urzędem, platformą ePUAP i SEKAP, Biuletynem Informacji Publicznej itd.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem marketingu, tel. 12 29 48 244, e-mail: sales@r-data.pl.